ทอท.เข้มตรวจพบ 3 ผู้โดยสารต่างชาติเข้าข่ายเฝ้าระวังโควิด-19

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อโควิด-19 ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ภายในท่าอากาศยาน 6 แห่งในความรับผิดชอบคือ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง(ทดม.),ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.),ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.),ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.),ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.),ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (ทหญ.)ทั้งนี้เบื้องต้นได้คัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้า ขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จำนวนรวมทั้งสิ้น 105,677 คน โดยตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จำนวน 3 รายประกอบด้วย 1.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่วยชายชาวอินเดีย อายุ 39 ปี ผู้โดยสารขาเข้าและผ่านลา เดินทางมาจากโตเกียว ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาด้วยสายการบิน AIRASIA X เที่ยวบิน XJ601 วัดอุณหภูมิได้ 37.7 องศาเซลเซียส แต่ไม่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงนำส่งต่อสถาบันบาราศนราดูร2.ผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต พบผู้ป่วยชายชาวเยอรมัน เป็นผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ เดินทางมาด้วยสายการบิน SILKAIR เที่ยวบิน MI750 มีอาการไอ น้ามูก วัดอุณหภูมิได้ 38.6 องศาเซลเซียส แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต3.ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบผู้ป่วยหญิงชาวญี่ปุ่น อายุ 21 ปี ผู้โดยสารขาออก เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วัดอุณหภูมิได้ 37.1 องศาเซลเซียส แต่มีอาการไอหรือมีน้ำมูก แพทย์ประจำด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 จึงส่งต่อโรงพยาบาลบางพลีไวรัสมรณะโคโรน่า (Covid-19)

Tagged : / /